(61) 851-74-18 biuro@zgwrp.pl

W dniach 27-28 listopada 2023 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbył się XX Kongres Gmin Wiejskich. Wydarzenie zgromadziło ok. 600 uczestników. W tym gronie byli wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy oraz przewodniczących rad i radni gmin z obszarami wiejskimi. Wśród uczestników znalazła się również spora grupa osób wspierających samorządy gminne w realizacji ich zadań, w tym przedstawicieli świata nauki, prawników i ekspertów. Rangę wydarzenia podkreśliła obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który odznaczył grono zasłużonych wójtów i burmistrzów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. hab. prof. UW Marcina Wiącka.

Przed gminami wiejskimi wciąż wiele wyzwań

Obrady, prowadzone pod hasłem przewodnim: „30 lat działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz gmin z obszarami wiejskimi”, rozpoczęły się o godz. 13:00. Przybyłych powitała Anna Grygierek, Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP), a po powitaniu gości głos zabrał Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący ZGWRP.

Dokonał on uroczystego otwarcia Jubileuszowego XX Kongresu Gmin Wiejskich. W swym wystąpieniu Przewodniczący Iwaniuk odniósł się do początków samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. i jego ojców założycieli. Przypomniał również historię współcześnie funkcjonującego Stowarzyszenia, jakim jest Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazał, że pomimo niewątpliwych sukcesów przed samorządem terytorialnym i gminami wiejskimi wciąż pozostaje wiele wyzwań.

Ustrój samorządu był tematem przewodnim pierwszej sesji, którą prowadził wspomniany Krzysztof Iwaniuk.

W jej trakcie głos zabrał prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jerzy Korczak, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski i Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners – Partnera merytorycznego Kongresu. Jego wystąpienie poświęcone zostało wyzwaniom stojącym przed samorządem terytorialnym.

Doktor Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) omówił stan samorządności i samorządów wraz z rekomendacjami zmian. Podstawą tego omówienia było opracowanie przygotowane przez FRDL zatytułowane „Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym”.

Z kolei Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił cenę stanu samorządności i samorządu, wskazując również rekomendacje. Ocena i rekomendacje zostały zaprezentowane na podstawie opracowania Fundacji Batorego pt. „Odnowa samorządności: jak przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom?”.

Finanse JST – temat wciąż aktualny

Druga sesja, której przewodniczył Jacek Brygman, Wiceprzewodniczący Zarządu ZGWRP, poświęcona była finansom jednostek samorządu terytorialnego (JST).

„Ocena stanu finansów JST, potrzeba i kierunki zmian ustawy o dochodach JST” – tak brzmiał temat wystąpienia prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Profesor Surówka przedstawił też rekomendacje w sprawie zasad subwencjonowania JST, modyfikacji zasad partycypacji JST w podatkach centralnych oraz niezbędnych zmian w podatkach lokalnych.

Natomiast Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) skoncentrował się na stanie budżetów JST. Omówił to zagadnienie na podstawie ostatniego raportu KRRIO. Dokonał też oceny kondycji finansowej gmin i przedstawił wnioski „de lege ferenda” KRRIO w zakresie niezbędnych regulacji odnoszących się do ustaw o finansach publicznych oraz dochodach JST.

Wystąpienie Partnera Strategicznego Kongresu

Następnym punktem programu, niejako kończącym pierwszą część było wystąpienie Małgorzaty Krueger, reprezentującej Partnera Strategicznego XX Kongresu Gmin Wiejskich – firmę ASEKOL PL Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. W wystąpieniu zaprezentowana została oferta firmy ASEKOL z dziedziny gospodarowania odpadami, adresowana do gmin z obszarami o charakterze wiejskim.

Po tym wystąpieniu obrady Kongresu prowadzone były równolegle w trzech salach. W pierwszej – sali obrad plenarnych – realizowane były kolejne sesje Kongresu. Natomiast w dwóch innych salach odbywały się jednocześnie dwa wydarzenia stanowiące jego integralne części. Były to Forum Skarbników Gmin Wiejskich i Forum Przewodniczących Rad i Radnych.

Stan obszarów o charakterze wiejskim i sytuacja budżetowa gmin

„Stan polskiej wsi” – pod takim tytułem prowadzona była trzecia sesja Kongresu, a obrady w tej części poprowadził Mirosław Lech, Członek Zarządu ZGWRP.

Temat „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Koordynanty zmian, implikacje dla gmin” przedstawiła prof. dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Natomiast dr Julita Łukomska, reprezentująca Katedrę Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego omówiła sytuację budżetów gmin według typów rozwoju obszarów wiejskich.

Gospodarka komunalna w różnych jej aspektach

W trakcie kolejnej sesji uwaga uczestników skupiona została na gospodarce komunalnej, w aspekcie zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków i inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Tę część obrad prowadził Stanisław Jastrzębski, Wiceprzewodniczący ZGWRP.

Głos zabrał natomiast Paweł Sikorski, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Omówił on takie kwestie, jak Prawo wodno-kanalizacyjne w praktyce, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne. Odniósł się również do wyzwań i zagrożeń jakie dla JST niosą za sobą kolejne nowelizacje Prawa wodnego oraz nowa dyrektywa wodna.

W kolejnej sesji poświęconej gospodarce komunalnej skoncentrowano się na gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Prowadzenie tej części Kongresu powierzone zostało ponownie Stanisławowi Jastrzębskiemu, Wiceprzewodniczącemu ZGWRP.

W tej części głos zabrał Henryk Kultys, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Celem tego wystąpienia była ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz omówienie potrzeb i kierunków zmian systemowych w tym zakresie z punktu widzenia branżowych spółek samorządowych. Wystąpienie obejmowało również omówienie realizacji Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami 2028. Ważnym tematem była również implementacja rozszerzonej odpowiedzialności producentów i systemu kaucyjnego oraz termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako warunki zbudowania właściwych gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z kolei Maciej Kiełbus, Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners wystąpił przed zgromadzonymi z tematem: „Niezbędne otoczenie prawne dla prawidłowego funkcjonowania gminnych systemów i ich racjonalizacji. Czy skazani jesteśmy na coraz wyższe opłaty i dopłaty w gospodarowaniu odpadami komunalnymi?”.

W tej części Kongresu głos zabrał także Leszek Świętalski, Dyrektor Biura ZGWRP, a jednocześnie ekspert Związku w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Następnie, na zakończenie pierwszego dnia przedstawione zostały wyzwania i priorytety zmian legislacyjnych, mających istotne znaczenie dla samorządów z obszarami wiejskimi. Stanowisko XX Kongresu Gmin Wiejskich wobec nowego parlamentu, rządu oraz w przededniu wyborów samorządowych – przedstawiła wspomniana już Anna Grygierek.

Podsumowania pierwszego dnia Kongresu Gmin Wiejskich dokonał Krzysztof Iwaniuk.

Podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich zaprezentowany został także film jubileuszowy omawiający działalność Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Forum Skarbników Gmin Wiejskich

Jak już wspomniano równolegle z obradami drugiej części pierwszego dnia XX Kongresu Gmin Wiejskich odbyło się Forum Skarbników Gmin Wiejskich. Forum to prowadzili wespół dwaj wiceprzewodniczący Zarządu ZGWRP: Dariusz Strugała i wspomniany już Jacek Brygman.

Kwestie związane z podatkiem VAT, a w zasadzie z poszukiwaniem możliwości jego odliczenia uczestnikom Forum przybliżył mec. Michał Kostrzewa, Partner w Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners. Prelegent skupił się m.in. na obserwowanych w praktyce tendencjach dotyczących prawa do odliczenia podatku VAT. Omówił także temat grup VAT, starając się udzielić odpowiedzi na pytanie czy to jest rozwiązanie dobre dla JST? Skupił się również na tym, kiedy lepiej nie odliczać VAT-u.

Jako następny prelegent wystąpił dr Paweł Grzybowski, Konsultant w Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners. Skupił się on na podatku od nieruchomości. Doktor Grzybowski w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do tego od kiedy mogą wejść w życie nowe regulacje dotyczące podatków od nieruchomości oraz do rewolucji wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze TK SK 14/21, dotyczącym definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

Praktycznych wskazówek w związku z opracowywaniem budżetu JST i prognozy finansowej na 2024 r. oraz dotyczących sprawozdawczości budżetowej w 2024 r. udzieliła uczestnikom Forum Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Budżet JST to temat, na którym uwagę słuchaczy skupił również Mariusz Gołaszewski, Prezes firmy Aesco Group – jednego z partnerów ZGWRP przy organizacji Kongresu.

W części Forum poświęconej strategiom komunikowania, prof. UEP dr hab. Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu skupił się na temacie sprawnego komunikowania przez skarbników podczas prezentacji budżetu z uwzględnieniem planowanych projektów inwestycyjnych w danej gminie.

Forum Przewodniczących Rad i Radnych

Ten element składowy XX Kongresu Gmin Wiejskich poprowadził Marcin Wojtkowiak, Wójt Gminy Czerwonak.

Uczestnicy mieli tu okazję wysłuchać wystąpienia, w którym głos zabierali wspólnie – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak i mecenas Maciej Kiełbus, reprezentujący wspomnianą już Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners. Obaj prelegenci omówili takie kwestie, jak pozycja ustrojowa i kompetencje przewodniczącego rady gminy. W orbicie ich zainteresowań znalazły się również kompetencje przewodniczących rad i radnych, wpływające na dobrą współpracę z organem wykonawczym i innymi formami aktywności społeczeństwa, takimi jak: rady młodzieżowe, rady seniorów, sołtysi i rady sołeckie, konwenty sołtysów, itp.

Kolejny podjęty przez nich temat stanowił raport o stanie gminy, w tym cel raportu, wymogi merytoryczne i obowiązki przewodniczących rad. Zwrócono również uwagę na to, jak stanowić dobre prawo miejscowe oraz dobrze przygotowywać (redagować) akty prawne uchwalane przez radę. Kolejnym zagadnieniem były uprawnienia kontrolne rady i radnych w stosunku do administracji gminnej, jednostek organizacyjnych gminy i podmiotów zależnych. Wspólne wystąpienie zakończyły zagadnienia związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez radę gminy.

Tę edycję Forum zamknęło wystąpienie Grzegorza Czarnockiego, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego KRRIO. Skupił się on tym razem na takich zagadnieniach, jak nadzór regionalnej izby obrachunkowej (RIO) nad samorządem. Omówił zasady przygotowywania projektu i uchwalania budżetu JST. Odniósł się również do kwestii, jaką jest współodpowiedzialność organów stanowiących i wykonawczych w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej.

Jubileusz 30-lecia ZGWRP świętowany podczas uroczystej gali

Pierwszy dzień XX Kongresu Gmin Wiejskich zwieńczyła uroczysta gala, podczas której świętowano 30-lecie działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej po jego reaktywacji w 1993 r. w tym miejscu warto zaznaczyć, że Partnerem Strategicznym Jubileuszu 30-lecia ZGWRP był Bank Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie uroczystości wręczone zostały Złote Laury Małych Ojczyzn. Otrzymały je takie instytucje, jak Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Laur ten przyznany został w 2019 r., ale ze względu na obostrzenia pandemiczne dopiero teraz była możliwość jego uroczystego wręczenia. W imieniu Fundacji statuetkę odebrał dr Cezary Trutkowski, Prezes Fundacji.

Tegorocznym laureatem najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez ZGWRP za pracę na rzecz rozwoju gmin z obszarami o charakterze wiejskim został Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W imieniu Instytutu Laur odebrała prof. dr hab. Monika Stanny.

  

Następnie wręczone zostały Odznaki Honorowe, przyznane za wybitne zasługi w realizacji celów Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakami tymi zostali uhonorowani dawni członkowie Zarządu: Tomasz Bystroński, Henryk Litka i Andrzej Sędziwy.

Wreszcie przyszedł czas na wyróżnienie wójtów i burmistrzów gmin należących do ZGWRP, którzy misję na rzecz społeczności lokalnych i swoich małych ojczyzn realizują już przez osiem kadencji. Zostali oni wyróżnieni „Skrzydłami Rozwoju Polskiej Samorządności”, wykonanymi przez osoby niepełnosprawne w ramach terapii zajęciowej prowadzonej przez Dom Gościnny w Dzięciołówce (gm. Korycin). Listę osób uhonorowanych zawiera tabela 1.

Tab. 1. Lista wójtów/burmistrzów ośmiokadencyjnych uhonorowanych „Skrzydłami Rozwoju Polskiej Samorządności” (w kolejności alfabetycznej gmin)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Stanisław Sadowski Wójt Gminy Baruchowo
2. Marcin Sokołowski Burmistrz Budzynia
3. Antoni Kręźlewicz Wójt Gminy Czosnów
4. Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino
5. Stanisław Stefaniuk Wójt Gminy Huszlew
6. Brunon Wolski Burmistrz Kaczorów
7. Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn
8. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo
9. Stanisław Gołębiowski Wójt Gminy Końskowola
10. Mirosław Lecha Wójt Gminy Korycin
11. Stefan Pantak Wójt Gminy Kroczyce
12. Jerzy Zająkała Wójt Gminy Łubianka
13. Marian Buras Burmistrz Morawicy
14. Józef Kurek Burmistrz Mszczonowa
15. Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół
16. Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno
17. Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy Olszówka
18. Waldemar Nalazek Wójt Gminy Osiecznica
19. Jerzy Izydorski Wójt Gminy Osięciny
20. Andrzej Skolimowski Wójt Gminy Przesmyki
21. Andrzej Pulit Wójt Gminy Skarbimierz
22. Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły
23. Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
24. Mirosław Haniszewski Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
25. Piotr Kuropatwa Wójt Gminy Wartkowice
26. Jan Sikora Wójt Gminy Zalesie
27. Andrzej Bujek

Wójt Gminy Żyrzyn

To samo wyróżnienie – „Skrzydła Rozwoju Polskiej Samorządności” – za wieloletnią pracę na rzecz samorządu gminnego, przypadło w udziale dwóm Honorowym Przewodniczącym ZGWRP: – Mariuszowi Poznańskiemu i Markowi Olszewskiemu. Z kolei za współpracę i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wyróżniona została także Fundacja Wspomagania Wsi, a w jej umieniu Skrzydła odebrał Piotr Szczepański, Prezes Zarządu.

Podczas gali Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 30-lecia swojej działalności podziękował też szerokiemu gronu podmiotów, z którymi przez ten okres współpracował (listę podmiotów, dla których przygotowano podziękowania prezentuje tabela 2).

Tab. 2. Lista podmiotów, dla których ZGWRP przygotował podziękowania za dotychczasową współpracę

Lp.

Nazwa podmiotu
1. Abrys Sp. z o.o.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego
3. C.H.BECK
4. Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna
5. Ekorum
6. Fundacja im. Stefana Batorego
7. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
8. Fundacja Wspomagania Wsi
9. „Gazeta Samorządu i Administracji”
10. „Gazeta Sołecka”
11. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
12. Konwent Wójtów Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
14. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
15. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
16. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
17. Polska Agencja Prasowa „Serwis Samorządowy PAP”
18. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
19. Portal Samorządowy
20. „SAS Serwis Administracyjno Samorządowy”
21. Śląski Związek Gmin i Powiatów
22. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
23. Unia Miasteczek Polskich
24. Związek Gmin Pomorskich
25. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
26. Związek Miast Polskich
27. Związek Powiatów Polskich
28.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

W trakcie uroczystości głos zabrał Emil Drăghici, Przewodniczący Związku Gmin Rumunii, który gościł na Kongresie na zaproszenie Zarządu ZGWRP. Podziękował za zaproszenie na tak doniosłe wydarzenie, a odnosząc się do wysłuchanych wystąpień polskich prelegentów, wskazał na podobieństwo wyzwań, przed którymi stoją samorządowcy w Polsce i Rumunii. Zadeklarował przy tym wolę współpracy z polskimi wójtami i burmistrzami na forum europejskim, w Europejskim Komitecie Regionów.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia ZGWRP na ręce Przewodniczącego Związku przedstawiciele niektórych organizacji przekazali listy gratulacyjne. Wśród nich znalazły się gratulacje m.in. od Związku Gmin Pomorskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz od Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

Po uroczystościach i wręczaniu odznak oraz przyjęciu listów gratulacyjnych rozpoczął się bankiet, a do tańca zachęcały standardy muzyczne w wykonaniu Grzegorza Wilka i jego zespołu.

Drugi dzień XX Kongresu Gmin Wiejskich

Drugi dzień, rozpoczął się od prezentacji filmu o ZGWRP, przygotowanego specjalnie z okazji jubileuszu Związku. Następnie prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak omówił temat: „Pozycja i znaczenie samorządu terytorialnego w ustroju Państwa”.

Jako kolejny głos zabrał prof. UW dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego wystąpienie było zatytułowane: „Samorząd terytorialny w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Następnie, po krótkiej przerwie na Sali obrad powitany został Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wręczył ordery i odznaczenia państwowe 15 samorządowcom (listę odznaczonych prezentuje tabela 3). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ZGWRP wnioskował o odznaczenia dla 28 osób, ale decyzją Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej liczba ta została zmniejszona do 15 osób i to Kancelaria wytypowała osoby, które zostały udekorowane orderami i odznaczeniami.

Tab. 3. Lista osób odznaczonych przez Prezydenta RP (w porządku alfabetycznym, według rangi odznaczenia)

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Gmina
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1. Krzysztof Jerzy Iwaniuk Wójt Terespol
2. Jerzy Zająkała Wójt Łubianka
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
3. Włodzimierz Michał Fraszczyk Wójt Olszówka
4. Mirosław Kazimierz Haniszewski Wójt Warta Bolesławiecka
5. Jerzy Janusz Izydorski Wójt Osięciny
6. Mirosław Lech Wójt Korycin
7. Jan Henryk Sikora Wójt Zalesie
Złoty Krzyż Zasługi
8. Andrzej Bujek Wójt Żyrzyn
9. Stanisław Gołębiowski Wójt Końskowola
10. Bogdan Kemnitz Wójt Kleszczewo
11. Marian Kmieciak Wójt Odrzywół
12. Antoni Jan Kręźlewicz Wójt Czosnów
13. Jan Andrzej Nowak Wójt Kawęczyn
14. Andrzej Lucjan Skolimowski Wójt Przesmyki
15. Marcin Sokołowski Burmistrz Budzyń

 

Następnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przemówił do zebranych samorządowców, a w podsumowaniu swego wystąpienia powiedział: „Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, ale przede wszystkim ogromnie Państwu dziękuję za Państwa służbę dla swoich społeczności lokalnych i dla Rzeczypospolitej, czyli dla nas wszystkich. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że to zadanie, które swoją służbą i pracą na co dzień wykonujecie, dla mnie również jest ogromnie ważne”. Pełna treść wystąpienia Prezydenta jest dostępna na stronie internetowej www.prezydent.pl.

Po wystąpieniu głowy państwa, podsumowania XX Kongresu Gmin Wiejskich i obchodów 30-lecia Związku Gmin Wiejskich dokonał Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący ZGWRP.

Warto dodać, że dla każda gmina, której przedstawiciele wzięli udział w Kongresie otrzymała jubileuszowy medal pamiątkowy. W związku z jubileuszem 30-lecia ZGWRP przygotowana została Księga Pamiątkowa, w której każdy z uczestników mógł dokonać wpisu. Wpisu dokonał również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Owocem XX Kongresu Gmin Wiejskich jest dokument programowy Związku pt. „Wyzwania gmin z obszarami wiejskimi wobec nowego parlamentu i rządu w kadencji 2023 – 2027” (treść dokumentu dostępna jest tutaj).

Partnerzy, którzy wsparli organizację XX Kongresu Gmin Wiejskich

Patronatu honorowego udzieliły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerem merytorycznym Kongresu była Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners, a patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące tytuły: „Gazeta Sołecka”, „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”, „Portal Komunalny”, „Prawo dla Samorządu”, „Przegląd Komunalny”, „SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy” i „Serwis Samorządowy PAP” oraz „Wodociągi i Kanalizacja”.

Organizację XX Kongresu Gmin Wiejskich wsparło liczne grono partnerów, w tym biznesowych. Byli to: Parter Strategiczny XX Kongresu Gmin Wiejskich – ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań i Partner Strategiczny Jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Partner OZE ZGWRP – spółka SEVIVON.

W gronie partnerów Związku podczas Kongresu znalazły się również: Aesco Group, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, WPD Polska, Biuro Niepodległa, która umożliwiła m.in. korzystanie z pokazów dostępnych w „Iskrze Niepodległości”, a także Wydawnictwo C.H.Beck i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Pośród podmiotów, które wsparły realizację Kongresu prezentując przy okazji swoją ofertę znalazły się również: MWC, THEUSLED, Monitoring Ścieki Polskie, Fundacja Katalyst Engineering, Kingspan Water and Energy, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska, EKOINBUD i Arisco.

Do grona tego dołączyły również: Euros Energetyka Wiatrowa, UKA Polska oraz Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań.

Partnerem wykonawczym była firma Ekorum.

Fot. Paweł Bielecki

Zdjęcia z XX Kongresu Gmin Wiejskich dostępne są na stroni internetowej Związku w rubryce: Galeria:

  1. https://www.zgwrp.pl/xx-kongres-gmin-wiejskich-galeria-cz-i/
  2. https://www.zgwrp.pl/xx-kongres-gmin-wiejskich-pelna-galeria/
  3. https://www.zgwrp.pl/zdjecia-z-gali-xx-kongresu-gmin-wiejskich/.

 


Partner Strategiczny XX Kongresu Gmin Wiejskich

Asekol

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.


Partner Strategiczny – Jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego


Partner OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

SEVIVON Sp. z o.o.


Partner XX Kongresu Gmin Wiejskich z wystąpieniem podczas Forum Skarbników


Partnerzy XX Kongresu Gmin Wiejskich
 
internet.gov.pl
 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

 

                        C.H.Beck Legalis           

wpd Polska Sp. z o.o.                 Wydawnictwo C.H.Beck – Legalis Administracja           Biuro „Niepodległa”

 

MWC Sp. z o.o.

 


Patronaty honorowe:

MRiRW

NFOŚiGW

 


Patroni Medialni:

Serwis Samorządowy PAP     Przegląd Komunalny   portalkomunalny.pl      Gazeta Sołecka    Wodociągi-Kanalizacja

 

 


Partner Wykonawczy:

Wyświetlono 268 , dzisiaj 1
Skip to content